© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

ÅRSMØTE 2019

Protokoll fra årsmøtet

P R O T O K O L L .

 

Steinar Ose, formann i Odderøyas Venner, ønsket de fremmøtte velkommen til årsmøte.

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Årsmøtet ble erklært lovlig satt.

 

1.         Til å lede møtet ble Jon A. Johannessen valgt, som referent ble Øystein Strand valgt.

2.         Til å undertegne protokollen ble valgt Trond Dahl og Harald Flå.

3.         Årsberetningen for 2018 ble gjennomgått av møteleder. Det var ingen bemerkninger til årsberetningen. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

4.         Regnskapet ble gjennomgått av kasserer, som også gjennomgikk en spesialrapport som viste hva OV har bidradd med på Odderøya i perioden 2006 – 2018. Efter noen oppklarende spørsmål ble regnskapet enstemmig godkjent uten noen bemerkninger

5.         Revisjonens beretning for 2018 ble referert for årsmøtet. Det var ingen bemerkninger til regnskapet fra revisjonen.

            OV vil for kommende år avslutte samarbeidet med BDO (Revisjon) da OV ikke er revisjonspliktig.

6.         Forslag om vedtektsendring.

Styrets forslag om å endre vedtekter OV §3 – Ledelse -  med å øke antall styremedlemmer fra 5 til 6 ble enstemmig vedtatt.

7.         Det er kommet inn en «bekymringsmelding» angående planer om å anlegge en Zip-line fra TV tårnet og ned mot byen. Styret i OV har ikke fått noen formelle planer til behandling, men er informert av utbyggere ang planer. Styret følger med i sakens utvikling og uttaler at etablering av f.eks. klatrepark på øyas øvre del, anlegge landsby og annen kommersiell utnyttelse av skjærgårdsparken ikke vil bli anbefalt.                                                                                                                                 

8.         Styrets forslag til kontingenter for 2020 ble vedtatt

- Enkeltmedlemmer uforandret Kr. 150,-

- Familiemedlemskap totalt Kr. 250,-

- Bedriftsmedlem Kr. 1500,-

 

9.         Valg

Valget ble ledet av formann i valgkomiteen Ole Moe

Styre for Odderøyas venner:

- Styrets leder:                        Steinar Ose, gjenvalgt for 1 år

- Nestleder:                 Alf Albert, gjenvelges for 2 år

- Sekretær:                  Øystein Strand, velges for 2 år

- Kasserer:                  Jon A. Johannessen, ikke på valg - 1 år igjen

- Styremedlem:           Wenche Henriksen, ikke på valg – 1 år igjen

- Styremedlem:           Carl Bugge, gjenvelges for 2 år

- Styrevaramedlem:    John Philip Erichsen, gjenvelges for 1år

 

 Valgkomite OV 2020

-          Formann:                   Ole Moe, gjenvalg

-          Medlem:                    Berit Mikkelsen, gjenvalg

-          Medlem                      Tor Sangvik, ny

10.       Eventuelt

- På spørsmål om det er vanskelig å skaffe nye kafeverter var svaret – tja. Det ble opplyst at det pr d.d. er nok kafeverter til å stille vaktlag hver 7. uke

 

Styrets leder Steinar Ose informerte årsmøtet om pågående prosjekter:

-          Klargjøring/bakgrunn angående eierforhold/bruk og vedlikehold mellom Kristiansand kommune og Vest Agder fylkesmuseum

-          Framdrift og planer for Kaldkrigs-anlegget

-          Framdrift og planer for Haubitz-anlegget

-          Østre brakke – Byttet kjøkken og etablere nytt dametoalett

-          Utarbeidelse av ny brosjyre for verving av bedriftsmedlemmer

-          Infoskilt Odderøya settes opp rundt om på øya i løpet av våren.

 

Øystein Strand, referent

 ______________________________                      _______________________________

 

Harald Flå                                                      Trond Dahl

 

[Tilbake]