© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

Vedtekter Odderøyas Venner

Vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte, 23.2.2006 10.3.2011, 26.3.2019. 

PARAGRAF 1 FORMÅL

 

Odderøya er et sentralt område i Kristiansand og har stor verdi som naturområde og kulturminne.  Øyas historie og mange minnesmerker vitner om folkets vilje til å verne landet og friheten.  Odderøyas venner ønsker at øya skal være et fritt område for alle, et sted for livsglede og utfoldelse.  På denne bakgrunn vil venneforeningen arbeide etter følgende mål:

 

  1. Bevare Odderøya som et sted der folk kan ferdes fritt og føle at øya er deres felleseie.
  2. Ivareta Odderøya som et i hovedsak grønt område, der man søker å beholde og utvikle stedets særegne flora og fauna.
  3. Ivareta og restaurere historiske minnesmerker som finnes på øya, med tanke på den betydning disse har for vår egen og kommende generasjoners kunnskap om byen og landets historie.
  4. Øke befolkningens kjennskap til og forståelse for Odderøyas egenart gjennom tiltak som: turer på øya, møtevirksomhet, utarbeidelse og publisering av skriftlig materiale og annet.
  5. Være ressursgruppe som offentlige myndigheter og andre kan forholde seg til og samarbeide med.
  6. Arbeide for å skaffe økonomiske midler for å gjennomføre ovenstående målsetting.

 

PARAGRAF 2 MEDLEMSKAP

 

Alle som ønsker det kan bli medlemmer.  Foreninger og bedrifter gis adgang til å tegne medlemskap. Et slikt medlemskap teller bare en stemme ved votering på medlemsmøter, årsmøter og ekstraordinære årsmøter.

Årskontingent for medlemskap avgjøres av årsmøtet.

Medlemmer som i to påfølgende år ikke har betalt kontingent, strykes som medlemmer.

 

PARAGRAF 3 LEDELSE

 

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer).

Styrets medlemmer velges ved særskilt valg, leder for ett år, de øvrige for to år slik at to/tre styremedlemmer står på valg hvert år. Det velges ett varamedlem for ett år

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i styret har styreleder dobbeltstemme.   Styret skal lede foreningens arbeide i samsvar med vedtekter og retningslinjer som er gitt av årsmøtet. Styret kan oppnevne utvalg til å arbeide med spesielle oppgaver. Referat fra styremøter sendes styrets medlemmer og varamedlemmer.

 

PARAGRAF 4 ÅRSMØTE

 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet kunngjøres ved annonse i lokalpressen 3 uker før møtet avholdes.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret senest to uker før årsmøtet skal finne sted.

 

 

Årsmøtet skal behandle:

-          Valg av møtedirigent og referent

-          Styrets årsberetning

-          Revidert regnskap

-          Innmeldte saker

-          Fastsettelse av medlemskontingent

-          Valg jfr paragraf 3

-          Videre velger årsmøtet en revisor med vararepresentant og valgkomite på tre medlemmer.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med de fremmøtte medlemmer. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret når minst 10 % av medlemmene krever det.

 

PARAGRAF 5 ENDRING AV VEDTEKTENE

 

Endring av vedtekter kan bare behandles av et årsmøte eller et ekstraordinært årsmøte som er lovlig innkalt.

Endring av vedtektene krever at 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for de foreslåtte endringer.

 

PARAGRAF 6 OPPLØSNING

 

Forslag om oppløsning av foreningen behandles på samme måte som for endring av vedtektene, jfr paragraf 5.

Foreningens midler skal ved oppløsning tilfalle organisasjoner med tilsvarende formål.


[Tilbake]